REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARTIZONE

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

Sklep Internetowy ARTIZONE, działający pod adresem www.artizone.pl, prowadzony jest przez: ARTIZONE KATARZYNA STARZYCKA, adres: ul. Jabłoniowa 2/6, 32-500 Chrzanów, NIP: 628-13-93-298

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
1. Artizone – ARTIZONE KATARZYNA STARZYCKA, adres: ul. Jabłoniowa 2/6, 32-500 Chrzanów, NIP: 628-13-93-298.
2. Sklep Internetowy – zorganizowana platforma informatyczna do prezentacji i sprzedaży Towarów prowadzona przez Artizone, poprzez stronę internetową www.artizone.pl.
3. Klient – podmiot, w tym konsument, nabywający Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
4. Towar – produkt prezentowany jako przeznaczony do sprzedaży w Sklepie Internetowym.
5. Regulamin – niniejszy Regulamin.
6. Zamówienie – oferta, nabycia konkretnie oznaczonego Towaru za cenę uwidocznioną w Sklepie Internetowym, kierowana przez Klienta do Artizone, zgodnie z Regulaminem.
7. Konto Klienta – dane osobowe Klienta wraz z danymi o dotychczasowych transakcjach, stanie realizacji aktualnie złożonego zamówienia, zapisane w systemie informatycznym Artizone, do którego dostęp chroniony jest loginem oraz hasłem stworzonym przez Klienta podczas rejestracji.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Artizone, za pośrednictwem Sklepu Internetowego prezentuje oznaczone Towary wraz z ceną jednostkową każdego z nich.
2. Informacje o Towarach przeznaczonych do sprzedaży umieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego, lecz cennik oraz zaproszenie do złożenia przez Konsumenta Zamówienia zgodnie z ceną jednostkową Towaru i warunkami Regulaminu.
3. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.
4. Artizone otrzymując Zamówienie działa w zaufaniu, iż:
a. Klient ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, którą dokonuje;
b. dane i informacje, które Klient podaje Artizone są zgodne z prawdą;
c. Klient zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin
5. Klienci mogą kontaktować się ze Sklepem Internetowym pod adresem e-mail: artizone@gmail.com

IV. TOWARY

1. Każdy Towar prezentowany za pośrednictwem Sklepu Internetowego do sprzedaży, zawiera przykładową fotografię charakterystyczną dla jego rodzaju oraz, we właściwej zakładce, informacje o jego właściwościach.
2. Każdy Towar prezentowany do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego stanowi własność Artizone, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Towary prezentowane na fotografiach w Sklepie Internetowym są przykładem Towaru rodzajowo tożsamego i są przedstawione w sposób najbliższy ich faktycznemu wyglądowi. Zdjęcia oddają możliwie najdokładniej kolory i wygląd Towarów. Ze względu na indywidualne ustawienia lub parametry monitora użytkownika mogą zaistnieć niewielkie różnice między zdjęciem a faktycznym kolorem Towaru.

V. PRZYJMOWANIE I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie poprzez stronę Internetową www.artizone.pl
2. Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym nie wymaga założenia Konta Klienta, natomiast wymagane jest podanie podstawowych danych, umożliwiających kontakt i wysyłkę Towaru.
3. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga przejścia przez poszczególne jego etapy. Klient chcąc złożyć Zamówienie, wybiera spośród dostępnych Towarów jego rodzaj, model, kolorystykę, rozmiar, ilość, za cenę wskazaną na Stronie Internetowej. Wybór następuje poprzez okna dialogowe na stronie Sklepu Internetowego, zgodnie z ich funkcjonalnością w tym poprzez kliknięcie ikonki „dodaj do koszyka”. Klient wybiera również sposób płatności. Po dokonaniu wyboru Towaru, podaniu wymaganych danych oraz sposobu płatności Klient poprzez naciśnięcie
„POTWIERDŹ ZAKUP” wysyła Zamówienie do Artizone. Wysłanie poprawnie wypełnionego Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Artizone oferty kupna wybranego Towaru zgodnie z cennikiem Artizone oraz pokrycia kosztów jego dostarczenia.
4. Klient po złożeniu Artizone Zamówienia, otrzyma, za pośrednictwem poczty e-mail na podany przez siebie adres, informację zwrotną, zawierającą przyjęcie Zamówienia ze wskazaniem ilości, rodzaju i wartości Zamówienia oraz unikalny numer Zamówienia. Otrzymany przez Klienta e-mail jest również potwierdzeniem, że oferta nabycia Towaru została złożona prawidłowo, dotarła do Sklepu Internetowego Artizone i zgodnie z Regulaminem została przyjęta, a zatem doszło do zawarcia umowy sprzedaży. Informacja o przyjęciu oferty przez Artizone będzie zawierała potwierdzenie zawarcia umowy, w tym oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży, określenie Towaru jego ilości, ceny i kosztów dostawy.
5. Na każdym etapie składania Zamówienia, do chwili jego wysłania, można je anulować, przerywając proces zamawiania poprzez usunięcie dodanych uprzednio towarów z koszyka.
6. Koniecznym warunkiem realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest podanie prawidłowego podmiotu zamawiającego, adresu do dostarczenia Towaru, numeru telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku wadliwych danych, sklep Artizone zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem.
7. Cenniki Towarów na stronie Sklepu Internetowego mają charakter zmienny. Wiążąca dla Klienta oraz Artizone jest cena Towaru zgodna z cennikiem z chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
8. Maksymalna wartość Towarów objętych jednym Zamówieniem płatnym za pobraniem nie może wynosić więcej niż 500 złotych (pięćset złotych)

VI. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTAWY

1. Cena przy każdym Towarze prezentowanym w Sklepie Internetowym podawana jest w złotych polskich, lecz nie zawiera kosztów dostawy.
2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami dostawy, przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności.
3. Szczegółowy cennik kosztów dostawy można znaleźć na stronie: http://www.artizone.pl/s,platnosci-i-wysylka
4. Wprowadzone zmiany cen Towarów w Sklepie Internetowym, nie będą wpływać na złożone już przez Klienta i zaakceptowane przez Artizone Zamówienie.
5. Promocje w Sklepie Artizone nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

VII. FORMY PŁATNOŚCI

Klient Sklepu Internetowego może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
1. KARTĄ PŁATNICZĄ (w tym kredytową) lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM. W takiej sytuacji Klient zostanie przekierowany do serwisu Przelewy24.pl, należącego do firmy DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl). Realizacja Zamówienia odbywa się po autoryzacji wpłaty na konto Artizone w systemie Przelewy24. Klient dokonując wyboru tego sposobu płatności musi używać służących mu właściwych instrumentów i środków płatniczych w sposób zgodny z prawem.
2. PRZELEW ZWYKŁY: wybór tej formy płatności pozwala na realizację zapłaty w dowolnym terminie, nie przekraczającym 7 dni od daty złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym Sklepu.

Numer konta: 96 1050 1302 1000 0092 4304 1929
Bank: Alior Bank
Dane do przelewu:
ARTIZONE Katarzyna Starzycka
ul. Jabłniowa 2/6
32-500 Chrzanów
Tytuł przelewu: numer zamówienia + imię i nazwisko osoby zamawiającej

3. PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE: opłata za Towar dokonywana jest przy odbiorze przesyłki – płatność w formie gotówki przekazywana jest za pokwitowaniem kurierowi. Ta forma płatności możliwa jest wyłącznie w przypadku wybrania dostawy firmą kurierską UPS.
4. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym Zamówieniu.
5. Zamówienie będzie wadliwie złożone i Umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku, w każdym przypadku gdy:
a. Klient wybrał płatność należności przez serwis dotpay.pl, a transakcja nie została autoryzowana (zaakceptowana);
b. Klient wybrał płatność przelewem, a należność nie wpłynęła na konto Artizone w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia;
c. Klient wybrał płatność przy odbiorze i nie uiścił należności kurierowi przy odbiorze;
d. Klient podał nieprawdziwe dane teleadresowe uniemożliwiające prawidłową realizację świadczeń.

VIII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

1. Wszystkie zaakceptowane Zamówienia dostarczane są do Klienta przez firmę kurierską UPS.
2. Przy każdym Towarze, zgodnie z funkcjonalnością Sklepu Internetowego, podany jest maksymalny czas realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy, przy czym podany czas obejmuje dni od poniedziałku do piątku. Czas realizacji zamówienia różni się w zależności od wybranego sposobu płatności. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się:
a. w wypadku płatności KARTĄ PŁATNICZĄ lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM – w momencie otrzymania przez sklep Artizone autoryzacji wpłaty Klienta w systemie Przelewy24;
b. w wypadku wyboru formy płatności PRZY ODBIORZE – w momencie wysłania wiadomości e-mail, o której mowa w rozdziale V, pkt. 4 Regulaminu;
c. w wypadku wyboru formy płatności PRZELEWEM ZWYKŁYM – w momencie zaksięgowania wpłaty za Zamówienie na koncie Artizone.
3. Do czasu realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy należy doliczyć 1 dzień na doręczenie Towaru.
4. Wszyscy klienci będą informowani przy pomocy wiadomości e-mail o aktualnym stanie realizacji zamówienia. Dodatkowo Klienci posiadający Konto Klienta, informacje o zamówieniu znajdą w zakładce MOJE KONTO-Twoje zamówienia na stronie www.artizone.com.
5. Domyślnie za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji w sklepie.
6. W przypadku otrzymania przez Klienta Towaru w uszkodzonym opakowaniu, zaleca się opisać ten fakt przy odbiorze przesyłki od kuriera i zgłosić go pracownikowi Artizone za pośrednictwem poczty e-mail na adres: artizone@gmail.com
7. W przypadku nieprzewidzianych sytuacji Artizone będzie informował Klienta o problemie i sposobie jego rozwiązania na adres mailowy podany w Zamówieniu.

IX. REKLAMACJA

1. Artizone odpowiada za wady fizyczne i prawne Towarów, zgodnie z obwiązującymi przepisami w tym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121) oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827).
2. W szczególności Artizone odpowiada za wady fizyczne Towaru, istniejące w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikające z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili, polegające na niezgodności Towaru z umową.
3. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
4. Klient składając reklamację ma możliwość skorzystania z formularza reklamacyjnego (kliknij tutaj).
5. W przypadku Reklamacji Artizone zaleca odesłanie Towaru w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym oryginałem dowodu zakupu i opisem reklamacji.

6. Sklep Artizone rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
7. W przypadku uznania reklamacji, towar wadliwy zostanie, stosownie do woli Konsumenta, naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) lub wymagało by to nadmiernych kosztów, wówczas Artizone w uzgodnieniu z Klientem, zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub obniży cenę albo też, za zgodą Klienta, zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie Artizone towary do wyboru.
8. Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Klienta w ramach transakcji nieodpowiadającej definicji sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustaw określonych w ust. 1 powyżej, reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu Cywilnego. W takim wypadku szczególne postanowienia dotyczące ochrony konsumentów nie mają zastosowania.
9. Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres email: artizone@gmail.com
10. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną (np. problemy z rejestracją konta) prosimy zgłaszać na adres artizone@gmail.com.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827), Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Towaru i niezwłocznie zwrócić kupiony Towar będący w niezmienionym stanie. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać Artizone na adres artizone@gmail.com
2. Klient chcący odstąpić od umowy ma prawo skorzystać z następującego (KLIKNIJ) formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient nie ponosi kosztów, za wyjątkiem kosztów odesłania Towaru do Sklepu Internetowego.
4. Klient obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, odesłać Towar, najlepiej wraz z kopią oświadczenia o odstąpieniu.
5. Przekroczenie 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.
6. Zwrot ceny, jeżeli została uiszczona, nastąpi niezwłocznie zgodnie ze sposobem płatności wybranym podczas składania Zamówienia.

XI. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1. Sklep Artizone dokona niezwłocznie zwrotu należności w przypadku:
a. anulowania Zamówienia lub części Zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednio całość lub część wartości Zamówienia) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b. zwrotu produktu wskutek odstąpienia od umowy.
c. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy i braku dalszych ustaleń.
2. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta), za pomocą których Klient dokonał zapłaty z góry za zamówienie, lub przekazem pocztowym.

XII. DANE OSOBOWE

1. Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów Artizone oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
2. Klienci sklepu Artizone oraz pozostali użytkownicy strony internetowej www.artizone.pl mają możliwość, dobrowolnie, wyrażenia zgody na otrzymywanie od Sklepu Artizone, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z ze zm.).
3. Dane osobowe, pozyskiwane za pośrednictwem strony www.artizone.pl, są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Administratorem danych osobowych jest ARTIZONE KATARZYNA STARZYCKA, adres: ul. Jabłoniowa 2/6, 32-500 Chrzanów. Klienci dysponują prawem do wglądu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia. Dane będą służyły celom zgodnie z udzieloną przez Klienta zgodą tj. do realizacji zamówienia a w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej, do przesyłania takiej informacji.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Artizone w języku polskim i podlega prawu polskiemu. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przekazanie klientowi, akceptacji zamówienia w formie e-maila oraz przesłanego wraz z Towarem paragonu fiskalnego wskazującego na sprzedawcę, Towar, cenę, ilość nabytego Towaru.
2. Do korzystania z usług Sklepu Klient we własnym zakresie obowiązany jest uzyskać możliwość dostępu do sieci Internet oraz korzystania z urządzeń i wraz z oprogramowaniem koniecznym dla wyświetlania stron www.
3. Regulamin niniejszy nie ogranicza praw przyznanych konsumentom przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej ustawodawstwo.
4. Wszystkie prawa do zdjęć oraz materiałów video zamieszczonych na stronie www.artizone.pl przysługują Artizone. Zabrania się wykorzystania ich na jakimkolwiek polu eksploatacji.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 25.09.2017